Ochrana osobních údajů

1. Správce osobních údajů

1.1. Správce údajů, firma ON/OFF Marketing s.r.o., IČ: 05477123, se sídlem Podlesí 52, 543 01 Holice, zapsaná v OR  pod značkou C37902 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen "Správce"), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracované Správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti osobních údajů.

1.2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/219 Sb. o Zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), repsektive Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení GDPR"). Jednotlivé účely, pro které Správce osobní údaje zpracovává,  jsou dále vymezeny. 

1.3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek www.onoff-marketing.cz, dále jen "internetové stránky".

1.4. Tyto zásady Správce vydává proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje Správce uchovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vaším údajům bude mít přístup a jaké máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu.

2. Zpracované údaje

2.1. Správce je oprávněn uchovávat následující údaje: jméno, příjmení, emailový kontakt, telefonní číslo a adresu.

2.2. Jednotlivými účely zpracování se míní:

2.2.1. plnění smluvního vztahu, což znamená: vztah mezi Vámi a Správcem vzniklým na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy.

2.2.2. zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, což znamená zasílání obchodních sdělení především prostřednictvím elektronické pošty nebo krátkých textových zpráv.

2.2.3. účetní daňové účely dle platné právní legislativy

2.2.4. statistické účely, což znamená anonymní zjišťování návštěvnosti stránek a údajů z toho plynoucích

2.2.5. zobrazování reklam, což znamená zobrazování personifikovaných reklam na základě statistiky zjištěných preferencí zákazníka

2.2.6. oprávněný zájem, což znamená účinná obhajoba v případě sporu, doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky a prodlužuje se o dobu trvání sporu. Chceme stále zkvalitňovat naše služby a chceme se bránit takové činnosti, proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zamezení oprávněným podvodům (například posuzování rizikovosti uzavření smlouvy),  přímý marketing (nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci kooperujících subjektů pro administrativní účely, zajištění bezpečnostní sítě a informací. Tentý výčet je pouze příkladný;

2.2.7. plnění dalších, zákonných povinností, což znamená poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.

2.3. Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, a to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služeb, apod. Dále po dobu, po kterou je Správce povinen uchovávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů.

2.4. Pokud zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, uchováváme je zpravidla 5 let od udělení souhlasu, pokud není u potvrzení souhlasu vyznačená odlišná doba jejich zpracování.

2.4. Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány manuálně a automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně, například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých webových stránek. 

3. Osobní údaje zpracované na základě souhlasu

3.1. Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

3.1.1. pro komunikaci v rámci zpracování obchodní nabídky a při následné realizaci vaší objednávky

3.1.2. pro zasílání obchodních sdělení v rámci naší marketingové komunikace

4. Práva subjektů údajů

4.1. Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

4.1.1. právno na přístup k osobním údajům, což znamená získat od Správce informace o tom, jestli Správce zpracovává Vaše osobní údaje.  Tuto informaci je Správce povinen Vám bez zbytečnéh odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právno požadovat za poskytnutí informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

4.1.2. právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě na omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, opravit Vaše osobní údajů, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat o omezení zpracování;

4.1.3. právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů Správcem je v rozporu s právními předpisy;

4.1.4. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

4.1.5. právo na přenositelnost údajů, což znamená právo získat informace, které se Vás týkají, které jste poskytl Správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojovém formátu, blíže viz článek 20 GDPR.

4.1.6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem právy nebo svobodami;

4.1.7. právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste Správi udělili souhlas se zpracováním osobních údajů.

5. Cookies

5.1. Soubory cookies jsou krátké, textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snažší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by bylo procházení sítě internetu mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobují náš obsah Vašim potřebám. Zvyšují uživatelskou přívětivost při opakované návštěvě.

5.2. Na internetových stránkách Správce můžeme využívat tyto druhy cookies:

5.2.1. Relační, tedy dočasné, soubory cookies. Otevírají se při prohlížení stránek a zavřou se s uzavřením prohlížení našeho webu.

5.2.2. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naše internetové stránky. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožní přizpůsbit naše internetové stránky Vašim potřebám.

5.3. V souladu s ustanovením 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnosti soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

5.4. Internetové prohlížece obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce nebo stránky nemusí fungovat, jak by měly.

5.5. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působících v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním našich internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

5.5.1. Google

5.5.2. Seznam

5.5.3. Facebook

5.5.4. LinkedIn

5.5.4. ActiveCampaign

5.6. Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách, předáváme tímto reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chováním na webu. Nepředáváme jim však Vaše identifikační údaje.  

6. Předávání do třetích zemí

6.1. Vaše osobních údaje nebudou předány do třetích zemí. 

7. Informace a otázky

Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách www.onoff-marketing.cz nebo prostřednictvím emailu: info@onoff-marketing.cz.